سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان که طبق مادۀ 91 [1] قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنا بر تبصرۀ‌ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محکوم می‌شود.

 

3-3-2-2-2-8-  سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل

سرقت تعزیری مشدد به اعتبار زمان، مکان وسایل ارتکاب جرم و تعدد مرتکبین:  سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط مادۀ 651 قانون مجازات اسلامی 1375 (مقرون به کلیۀ عوامل مشدده:

1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2-سارقین دو نفر بیشتر باشند.
3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4-از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

  • در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.)

که مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است. برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.[2]

3-3-2-2-2-9- سرقت همراه با آزار و مسلحانه

سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مسلح، که مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت مادۀ652[3] قانون مجازات اسلامی 1375  موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود.

صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود                                      [4].

3-3-2-2-2-10- سرقت دسته جمعی

سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضوع مادۀ 654[5] قانون مجازات اسلامی 1375 برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد.
ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

[1] . ماده91، همان : هر نظامی بعض  يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق  يادفاتر  يا مطالبی كه در دفاتر  ثبت و ضبط  نيروهای مسلح  مندرج يا در اماكن نظامی محفوظ يا نزد اشخاصی كه  رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد به حبس از دو تا ده سال محكوم می­شود.

 تبصره1 – چنانچه  امانت دار يا مستحفظ  مرتكب جرم فوق شود  به حبس از سه تا پانزده سال محكوم  می­گردد.

[2] . حبیب زاده م، همان، ص 107.

[3] . ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محکوم می­شودواگر حرجی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می­گردد .

[4]  .حجتی سید م، قانون مجازات اسلامی1375، در نظم حقوق کیفری، ص 1165.

.[5] ماده 654 ،همان: هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یابیشتر باشند لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه می­باشد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری