مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3163)

عنوان صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول: کلیات1-1-معرفی گیاه آرتیشو یا کنگر فرنگی41-1-1- تاریخچه51-1-2- گیاه شناسی51-1-2-1- نام های مختلف گیاه آرتیشو51-1-2-2- انواع واریته های موجود کنگر فرنگی71-1-2-3- اندام دارویی81-1-2-4- مواد موجود در گیاه کنگر فرنگی81-1-2-5- فلاونوئیدهای موجود در کنگر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3165)

عملیات زراعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 40آماده سازی زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40مشخصات تیمارهای آزمایشی و طرح آزمایش ………………………………………………………………………………. 41عملیات کاشت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 42عملیات داشت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 43عملیات برداشت ………………………………………………………………………………………………………………………………. 43نحوه نمونه برداری صفات مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………….. 43نحوه اندازه گیری صفات مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (3166)

جدول 4-2: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال سه متغیره 58جدول 4-3: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین زمانیکه10 p= 60فهرست نشانههای اختصاریGV: Generalized test variable سایت منبع ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (3168)

2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده322-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران322-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها33فصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1) مقدمه373-2) روش تحقیق373-3) جامعه ونمونه آماری373-4) روش جمع آوری اطلاعات383-5) ابزارهای جمع آوری داده ادامه مطلب…

By 92, ago