سیاست هاي سفارش دهی درMRP:

سیاست ها یا قوانین سفارش دهی باید براي هر کالائی به طور جداگانه تعیین شود. سیاست هاي سفارش دهی ، زمان و مقدار هر بار سفارش کالا را مشخص می نمایند . سه روش رایج سیاست سفارش دهی عبارتند از:

1- مقدار ثابت سفارش FOQ                                        2- دوره ثابت سفارش POQ

3 تامین نیاز  L4L

1– مقدار ثابت سفارش FOQ (Fixed order Quantity):

در سیاست مقدار ثابت سفارش، براي هرکالا عده ثابتی با عنوان سفارش تعیین می شودوهربار که لازم است این کالا سفارش شود ، درست به مقدار ثابت تعیین شده سفارش داده شود .تعیین مقدار ثابت سفارش می تواند بر اساس قوانین و اصول مقدار اقتصادي سفارش(( EOQ باشد . بدین ترتیب ، با در دست داشتن هزینه هاي سفارش دهی(یا آماده سازي) و واحد هزینه نگهداري و کل مصرف سالیانه که(به صورت تقریبی با سرعت ثابت فرض می شود) ، با استفاده از فرمول EOQ مقدار مناسبی براي هر بار سفارش به دست می آید .

در موارد متعددي مقدار ثابت سفارش بر حسب ظرفیت تولید و تجهیزات تعیین می گردد .براي سفارش هاي خرید نیز ممکن است مقادیري که به ازا آنها ، فروشندگان تخفیفی رابراي خریدار در نظر میگیرند ، یا حتی ظرفیت وسیله حمل تعیین کننده مقدار ثابت سفارش باشد . در صورتیکه به طور استثنائی میزان جمع نیاز به یک کالا در بعضی دوره هاي خاص بیشتر از مقدار ثابت سفارش باشد طبیعی است که باید نادیده گرفتن مقدار FOQ مقدار سفارش را به حدي برسانند که باکمبود مواجه نشوند . این امکان نیز وجود داردکه در این شرایط مقدار سفارش مضرب صحیحتر از مقدارEOQ باشد.

2 –  دوره ثابت سفارش POQ (Periodic order Quantity):

در این روش مقدار هر بار سفارش ممکن است متفاوت باشد . دراینجا براي تعیین مقدار، در هر بارکه باید سفارش صادر شود از فرمول زیر استفاده می شود .

مقدار سفارشی = جمع نیازهاي P دوره شامل دوره t- پیش بینی موجودي آماده در انتهاي t -1 ،که باید در ابتداي دورهT دریافت شود.

با این ترتیب مقدار سفارش شده باعث خواهد شد که نیازیهاي P دوره آینده ،شامل همان دوره اي که در آن سفارش به انبار می رسد تامین شود و در پایان P دوره مقدار موجودي به صفر برسد . توجه کنیم که سیاستPOQ به این مفهوم نیست که در فاصله هرP دوره باید یک سفارش جدید صادر شود ، بلکه به این معنی است که در هر دوره اي که درصورت نرسیدن کالا به انبار قرار است کمبود ایجاد شود سفارشی براي دریافت درآن دوره صادر خواهد شد . مقدار این سفارش با در نظر گرفتن موجودي آماده،نیازP دوره آینده ، شامل دوره صدور سفارش را تامین خواهد نمود.

 

3 تامین نیاز L4L(Lot for lot):

سیاستL4L حالت خاصی از سیاست POQ می باشد که درقسمت قبل تشریح شد.در این سیاست مقدار هر بار سفارش مقداري است که درست نیاز همان دوره سفارش را تامین کند در این جا داریم :

مقدارسفارشی که باید درابتداي دوره t دریافت شود= جمع نیازهاي دوره t – پیش بینی موجودي آماده در انتهاي1 – t

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید