عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام سرمایه­گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران

(منبع: چن، 2011)

ابعاد شاخص­ها
اطلاعات عمومی و خنثی ·         پوشش اطلاعات عمومی در مطبوعات

·         روند شاخص بورس

·         روند شاخص­های اقتصادی در کشور

·         روند شاخص­های اقتصادی در منطقه و جهان

·         اظهارنظر مسئولین دولتی مربوط به بازار سرمایه

·         اظهار نظر سهامداران اصلی شرکت

اطلاعات حسابداری و مالی ·         بودجه شرکت

·         سود نقدی پرداختی در سال­های قبل

·         نتایج تکنیک­های ارزیابی سهام

·         قابلیت معامله­پذیری سهام شرکت

·         عملکرد گذشته شرکت

·         وضعیت مالیاتی شرکت

انتظارات (معیار کلاسیک) ·         سود نقدی مورد انتظار

·         درآمد مورد انتظار

·         انتظار کنترل قیمت سهم در بازار

·         چشم­انداز رشد سودآوری شرکت

·         ثروتمندشدن سریع از طریق نوسان­گیری در قیمت

·         حداقل ریسک

نیازهای مالی شخصی ·         نیاز به وجوه پس­انداز در مصارف دیگر

·         نیازهای تنوع­سازی

·         مدت سرمایه­گذاری

قصد سرمایه­گذاری ·         احتمال سرمایه­گذاری در آینده نزدیک

محققینی دیگر عوامل مؤثر بر خرید و فروش سهام عادی در بورس اوراق بهادار را به 4 دسته تقسیم کردند که عبارتند از:

  1. عوامل اقتصادی
  2. عوامل سیاسی
  3. عوامل روانی بازار
  4. عوامل مالی در سطح شرکت

این عوامل به همراه شاخص­های هر کدام از آن­ها در جدول زیر ارائه شده است.

 

جدول (2-3) عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار

(منبع: خادمی­گراشی و قاضی­­زاده، 1386)

عامل شاخص
عوامل اقتصادی 1.       اطلاع از میانگین نرخ سود سپرده بانک­ها

2.       مطلوبیت و حساسیت سرمایه­گذار نسبت به سایر بازارها

3.       بررسی بازدهی سرمایه­گذاری در بازار بورس نسبت به سایر بازارها

4.       تمایل به نقدکردن سهام در زمان رونق سایر بازارها

5.       اطلاع از میانگین نرخ تورم و جریان آن

6.       تأثیر افزایش نرخ تورم بر شاخص­های بورس

7.       تأثیرتورم بر سایر گزینه­های سرمایه­گذاری

8.       تأثیرپذیری بورس تهران از تحولات اقتصادی بین­المللی

عوامل سیاسی 9.       پیگیری اخبار سیاسی و تأثیر ان بر بازار سهام

10.    تأثیرپذیری از اظهار نظر مقامات سیاسی داخلی

11.    تأثیرپذیری از اظهارنظر مقامات سیاسی خارجی

12.    پیگیری اخبار سیاسی بین­المللی

13.    بررسی تأثیر سازمان­هاي بین المللی بر جریان بازار

14.    تأثیرتحولات سیاسی داخل بر شاخص­های بورس

15.    تأثیر تحولات سیاسی خارح بر شاخص­های بورس

16.    تأثیرمناسبات سیاسی ایران با سایر کشورها بر قیمت­های سهام

17.    تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر شاخص­های بورس

عوامل روانی بازار 18.    اخبار منتشرشده در روزنامه­ها و جراید

19.    اظهارنظر مقامات بورس در مورد وضعیت آتی بازار

20.    برنامه­های اعلام شده از سوی مدیران و مسئولین شرکت­ها

21.    توصیه دوستان و آشنایان

22.    اخبارمنتشرشده از مجامع شرکت­ها

23.    اخبارغیررسمی از جلسات و برنامه شرکت­ها

24.    شایعات و اخبار منتشرشده در سایت­های اینترنتی

25.    نظرکارگزاران و شرکت­های مشاوره سرمایه­گذاری

26.    میزان استفاده از خدمات مشاوره­ای در امر خرید و فروش سهام

عوامل مالی در سطح شرکت 27.    استفاده از نسبت­های مالی شرکت نظیر قیمت درآمد (P/E)، نسبت بدهی و غیره

28.    استفاده و شناخت نسبت به وضعیت ترازنامه­ای شرکت­ها

29.    اطمینان به داده­های منتشر شده مالی شرکتها

30.    پیگیری گزارش­های فصلی و داده­های منتشر شده از سوی شرکت­ها

31.    وجود ارتباط بین اقلام ترازنامه و بازدهی شرکت­ها

32.    اطلاع از ریسک و بازار سهام موردنظر

33.    بررسی جریان قیمت قبلی سهم در زمان تصمیم­گیری

34.    توجه به معاملات سهم

35.    پیگیری جریان فعالیت سرمایه­گذاری نهادی و عمده

36.    بررسی قدرت نقدشوندگی سهم

37.    اعتقاد به پیروی جریان آتی و بازدهی از عملکرد گذشته

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره