تعريف صنايع کوچک و متوسط ( ماخذ: سازمان کوچک . متوسط ايران، 1386)

کشور تعاريف صنايع کوچک و متوسط معيار تعريف
چين بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 100 نفر تعداد کارکنان
اندونزي بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 100 نفر تعداد کارکنان
ژاپن بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 300 نفر تعداد کارکنان
کره جنوبي بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 450 نفر تعداد کارکنان
مالزي بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 150 نفر تعداد کارکنان
فيليپين بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 300 نفر تعداد کارکنان
ايران بنگاههاي داراي پرسنل کمتر از 149 نفر تعداد کارکنان

 

 

2-13-2- جايگاه سازمان هاي کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهاي جهان:

در دهه اخير اس ام اي ها به سبب برخورداري از خصوصيات ويژه، نقش قابل توجهي در زمينه توسعه اقتصادي ايفا نموده اند. اين امر موجب شده است اين شرکت ها به طور روز افزون در کانون توجه سياستگذاران و مديران اقتصادي کشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار گيرند. در بسياري از اين کشورها پشتيباني از اس ام اي ها يکي از با دوام ترين استراتژي ها براي دستيابي به اهداف توسعه ملي  از قبيل پيشرفت اقتصادي، تقويت زير ساختمان هاي صنايع و ساختارهاي توليد داخلي قلمداد مي شود( کاظم و ندرهيجن[1]، 2006). عليرغم موانع زيادي که سازمان هاي کوچک و متوسط با آن روبرو هستند در 20 سال اخير، گرايش به جهاني شدن در اين سازمان ها رو به افزايش است ( سازمان همکاري اقتصادي و توسعه سازماني[2]،2008). اين گرايش نتيجه پاسخ کارآفرينانه اين نوع سازمان ها به فرصت ها و تهديدهايي است که به وسيله اقتصاد در حال جهاني شدن به وجود مي آيد. تا سال 2005 در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه سازماني سهم اس ام اي ها در صادرات توليد شده بين 25% تا 35% بآورد شده است (سازمان همکاري اقتصادي و توسعه سازماني، 2005).

 

2-13-3- منافع سازمان هاي کوچک و متوسط در اقتصاد جهاني

صنايع کوچک و متوسط حداقل از چهار جنبه بر اقتصاد جهاني تاثير مي گذارد: کارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و ايجاد اشتغال و درآمد ( اکس و آدرش، 1991، ص150).

 

2-13-3-1 کارآفريني

با جاي گذاري صنايع بزرگ به جاي صنايع کوچک و متوسط، تمرکز اقتصادي اثرات منفي بر ارزش هاي کارآفريني، نوآوري و تغييرات فناوري مي گذارد. لذا در تصميم گيري بين صنايع بزرگ و صنايع کوچک بايد توجه داشت که بنگاه هاي کوچک و متوسط با توجه به هزينه هاي ثابت و متغير پايين خود، به راحتي از عهده ايفاي نقش کارآفريني بر مي آيند، شاهد اين مدعا اينکه امروزه درصد زيادي از کارآفريني در دنيا، از آن صنايع کوچک و متوسط است.

 

2-13-3-2- نوآوري و تغيير فناوري

بنگاه هاي کوچکتر به سبب مزيت هاي متعددي که بر شرکت هاي بزرگ دارند، نقش قابل ملاحظه اي در نوآوري داشته اند. يکي از نقاط قوت اين شرکت ها در ديوان سالاري کمتر آنها نهفته است. در صنايع بزرگ، لايه هاي مقاومت مانع ابراز وجود تشکل هاي جديد و باعث محصور کردن آنها در ساختارهاي تشکيلاتي پيچيده مي گردند. دومين چيزي که اغلب مورد بي توجهي قرار مي گيرد اين است که بسياري از پيشرفت ها در فناوري ناشي از اختراعات کوچک و در عين حال دقيق مربوط به تک تک قطعات، مواد و تکنيک هاي توليد است. ليکن چون بکارگيري و فروش اينگونه پيشرفت هاي کوچک و دقيق، براي صنايع و شرکت هاي غول پيکر قابل توجيه اقتصادي نيست بلا استفاده مي مانند. در مقابل، يک کارآفرين، محصول يا فرآيندي نو و برخوردار از چشم انداز فروش خوب را آنقدر مورد استفاده قرار مي دهد تا درآمدي معادل ميليون ها دلار در سال براي او ايجاد کند. در حالي که چنين فرصت هاي سرمايه گذاري کوچک به سختي مي توانند به ساختار شرکت هاي بزرگ راه يابند و در آنجا مستقر شوند. سومين ويژگي آن است که در سازمان کوچک، کنترل و هدايت احساسات به دليل وجود ارتباط مستقيم بين چالش ها، کارکنان و تشويق ها راحت تر صورت مي پذيرد و بهره وري به صورت تک به تک افزايش مي يابد.

 

[1] Kazem & van der Heihden

[2] Organisation for Economic Co-operation and Development) OECD)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )