تیپ شخصیت B

کسانی که دارای تیپ شخصیت  B می باشند،ویژگی های سنخ A را از خود نشان نمی دهند،این گونه مردمان بدون احساس گناهی آرامند و بدون احساس تشویق و ناآرامی کار می کنند.حساسیت و فوریتهای زمانی و ناشکیبایی همراه ان در آنان دیده نمی شود.خشم و خصومت در آنان به آسانی برانگیخته نمی شود.وچندان نیازی به نمایش پیشرفتهای خود با گفتگو درباره آن ها نشان نمیدهند.

از چندین پژوهش پردامنه برمی آید که مردمان سنخA بسیار بیشتر از سنخ های B در معرض حملات قلبی هستند.البته هنوز به روشنی واضح نیست که رفتار سنخ A چگونه بر دستگاه قلبی-عروقی اثر می گذارد.امکان دارد در بین اثرات فیزیولوژیایی برخواسته از فشارخون که مردم سنخA تجربه می کنند پدیدهایی مانند افزایش سطح کلسترول خون،سرعت گرفتن و لخته شدن خون،افزایش فشار خون یا افزایش ترشح هورمون نوراپی نفرین وجود داشته باشد که در آهنگ کار قلب نابهنجاریهایی ایجاد میکند.این تغییرات فیزیولوژیایی هم در مردمانی دیده شده است که فشار روانی گذرایی را تجربه می کنند.مانند احساس فشار در ارتباط با وعده ها و هم در آنهایی که سنخA هستند.جمع بندی این گونه پژوهشها نشان می دهند که رفتار سنخ Aبه اندازه سیگار کشیدن،بالابودن فشارخون یا فزونی شدن کلسترول خون شخص را در معرض بیماری قلبی قرار می دهد.

تفاوت بین تیپ شخصیتی A , B

فریدمن و روزنمن افراد تیپA راگوش بزنگ نسبت به زمان،ناشکیبا،بیقرار،بیش از اندازه درگیر با مساله معرفی می کردندبه اعتقادآنان افراد تیپ B فاقد آن خصوصیات فوق هستند،گلاس(1975) نشان داد که عوامل موقعیتی در نحوه انجام مهارت بت تکلیف در افرادتیپ A ,B نقش بسزایی دارند.این پژوهشگرانی نشان دادند که در یک موقعیت رقابت جویانه ممکن است افراد تیپ AوB به یک اندازه تکانشی عمل می کنند.ولی هر گاه چنین موقعیتی در بین نباشد افرادتیپ B کمتر از افراد تیپ A تلاش می کنند.همچنین در این مطالعه نشان داده شده هرگاه پاداش در یک موقعیت خاص به شرط موفقیت در آن موقعیت بستگی داشته باشد.

افراد تیپ AوB  به یک اندازه تلاش می کنند لیکن وقتی پاداشی در کار نباشد افراد تیپB کمتر تز تیپA برای حل درست تکلیف مورد نظر تلاش می کنند.

گلاس(1977)معتقد است افراد تیپA بیش از افراد تیپ B توسط کسب منفعت و کنترل بر رویدادهای محیطی با اهمیت برانگیخته میشود.به عقیده وی افراد تیپA بیش از افراد تیپB بوسیله فقدان کنترل ر رویدادهای فشارزایی روانی تهدید میشود.افراد تیپ A در مقایسه با افراد تیپ B می خواهند که در رویارویی با فشار روانی متوسط و غیرقابل کنترل عملکرد و کارایی بیشتری داشته باشند و خستگی و سایر نشانه هایی را که کمترین کارامدی و عملکرد در آنان را تهدید می نماید سرکوب می کنند.

  • آیا می توان به جای رفتار تیپA رفتار تیپB را نشان داد؟بله

آن گروه از افراد تیپ A که نگرش مثبت دارند نیاز ندارند رفتار خود را تغییر دهند اما آنهایی که نگرش خصمانه و منفی دارند باید سعی کنند رفتارهای خود را تغییر داده و رفتارهای تیپB رااز خود نشان دهند و کمی حوصله داشته باشند.روانشناسان بهداشت روانی برای تغییر رفتار تیپA دو روش فراهم آورده اند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی